Vad är en brandcell?

En brandcell är ett avgränsat utrymme som utformats för att begränsa spridningen av en brand. Syftet med en brandcell är att skydda liv och egendom genom att förhindra att elden sprider sig för snabbt från en del av en byggnad till en annan. Genom att dela upp byggnaden i dessa mindre sektioner kan cellerna ge boende och besökare mer tid till att evakuera, och brandförsvaret får möjlighet att släcka branden innan den hinner sprida sig. 

Varför har man brandceller?

Brandceller används för att begränsa brandspridning och därmed minska skadorna på både liv och egendom. Några exempel på utrymmen som vanligtvis ska vara brandceller är trapphus, lägenheter, hotellrum, pannrum och utrymningsvägar.

En brandcell skiljs från resterande byggnad tack vare omslutande väggar och bjälklag, branddörrar och liknande. Cellen är konstruerad för att kunna stänga ute elden, och exakt vilka regler som gäller för olika brandceller varierar beroende på byggnadens och verksamhetens brandklass. Det är brandklassen som reglerar hur lång tid en cell ska stå emot en brand utan att förlora sin bär- och isoleringsförmåga.

När man gör en brandcell handlar det inte enbart om väggar, golv och tak – man måste också brandtäta alla öppningar. Även genomföringar, dörrar och fönster måste kunna stå emot branden under den kravställda tiden. 

När krävs indelning i brandceller?

Indelning i brandceller krävs i de allra flesta byggnader, men antalet och kraven på dem skiljer sig alltså beroende på byggnadens utformning och vad lokalerna används till. I ett bostadshus ska exempelvis trapphus och utrymningsvägar alltid vara egna celler, för att säkerställa att dessa vägar förblir fria från rök och eld under en evakuering. I byggnader där det hanteras farliga material eller där det finns en högre risk för brand är kraven på brandceller särskilt strikta. Samma cell får dock aldrig bestå av fler än två våningsplan.

Det kan finnas undantag från reglerna för vissa typer av byggnader eller utrymmen, men dessa undantag är då tydligt reglerade. I dessa fall kan annat slags brandskydd, såsom brandisolering av ventilationskanalerna, vara ännu viktigare att satsa på för att på andra sätt förbättra byggnadens brandskydd. 

Vad kan bryta en brandcellsgräns?

Flera faktorer kan bryta en brandcellsgräns, vilket kan äventyra hela byggnadens brandsäkerhet. En vanlig orsak till att brandcellsgränser bryts är otillräckligt tätade genomföringar för rör, kablar och ventilation. Om dessa genomföringar inte tätas korrekt med säkra material, kan eld och rök sprida sig genom små öppningar och sprickor.

Det är även viktigt att ta hänsyn till brandcellerna under en renovering eller ombyggnation. Om brandcellerna påverkas under en renovering eller exempelvis en VVS-installation, och cellen inte längre är helt tätad och isolerad, måste detta åtgärdas direkt.

Hur gör man en brandcell?

Att skapa en brandcell involverar flera steg och kräver fackmannamässiga åtgärder. Förutom brandväggar och en genomtänkt planritning krävs brandtätning av genomföringar, kontroller av brandskyddet efter ombyggnationer och flera andra viktiga åtgärder. När vi på Fogfixarn brandsäkrar din fastighet gör vi en noggrann kontroll av byggnaden och det befintliga brandskyddet, och hjälper dig med bland brandtätning, brandavskiljning och brandisolering.

Vill du veta mer om hur vi kan säkerställa brandskyddet i brandceller eller en annan del av din fastighet? Kontakta oss så berättar vi mer!