Brandskydd garage

Ett garage används inte bara för att parkera bilar – det är också en plats för förvaring av verktyg, trädgårdsutrustning och brandfarliga vätskor som bensin och olja. Dessutom är de ofta placerade nära bostadshus, vilket kan innebära stora faror ifall en brand uppstår. Därför är det viktigt att hålla kolla på vilka brandskyddsregler som gäller för garage, och säkerställa att dessa följs. Vi hjälper dig att skydda din egendom och öka säkerheten för de personer som vistas där och i intilliggande hus. 

Brandskydd mellan garage och bostad

Ett grundläggande område inom brandskyddsreglerna är att säkerställa ett korrekt brandskydd mellan garage och bostad. Detta innebär att uppfylla Boverkets krav på brandmotstånd att minska risken för att en brand sprider sig till bostaden. 

Brandskyddsreglerna skiljer sig beroende på avståndet mellan garage och bostad: 

  • Om avståndet är mer än 8 meter krävs ofta inget separat brandskydd för garaget. 
  • Om avståndet är mindre än 8 meter måste garaget vara brandskyddat. 
  • För byggnader som är sammanbyggda, där minst en av byggnaderna har fler än två våningar, krävs en brandvägg för att avskilja dem. 

Ju närmare det är mellan garage och bostad, desto högre är kraven på brandskydd. Brandskyddsreglerna förutsätter givetvis att själva bostadshuset uppfyller kraven för gällande brandklass.  

Brandregler för garage

Brandreglerna för garage måste följas för att säkerställa att byggnaden är säker och att risken för brand är minimerad. Ett garage ska uppfylla brandklass E130, vilket innebär att det ska vara byggt för att stå emot brand i 30 minuter. Det finns också brandregler gällande exempelvis utrymningsvägar och väggisolering. 

Så kan du öka brandsäkerheten i ett garage:

  1. Brandsläckningsutrustning: Se till att ha minst en handbrandsläckare. En 6 kg pulver- eller skumsläckare är ett bra val eftersom den kan hantera de flesta typer av bränder som kan uppstå i ett sådant utrymme. 
  1. Rök- och värmedetektorer: Installera brandvarnare som är lämpliga för utrymmet. Eftersom vanliga rökdetektorer kan orsaka falsklarm på grund av avgaser, kan värmedetektorer vara ett bättre alternativ. 
  1. Förvaring av brandfarliga vätskor: Förvara alla brandfarliga vätskor i godkända behållare och på en säker plats. Det är viktigt att hantera och förvara dessa material på ett säkert sätt för att förhindra brand. 
  1. Ventilation: God ventilation hjälper till att minska ansamling av brännbara gaser och ångor. Se till att utrymmet är väl ventilerat. 
  1. Underhåll: Regelbundet underhåll av elektriska verktyg och apparater är viktigt för att förebygga brand. 
  1. Rengöring: Ett rent garage är ett säkrare garage. Genom att hålla det fritt från bråte och rengöra spill omedelbart minskar du brandrisken. 

Det är du som fastighetsägare/garageägare som är skyldig att se till att brandskyddsreglerna efterföljs och att riskerna för brand minimeras. 

Vi hjälper dig med brandsäkerhet i ditt garage

Att upprätthålla höga standarder för brandskydd viktigt för både företag och privatpersoner. Genom att följa brandskyddsreglerna för garage och genomföra effektiva brandskyddsåtgärder kan du avsevärt minska risken för brand och dess potentiella konsekvenser. 

Vi på Fogfixarn erbjuder tjänster inom brandisolering, brandavskiljning och brandtätning vilket säkerställer att ditt garage uppfyller reglerna för brandskydd. Vi vet vad som gäller för just din fastighet och säkerställer en tryggare miljö för både människa och egendom. Kontakta oss idag för brandskyddstjänster i Mälardalen!