Brandklasser byggnader och konstruktioner

Byggnader delas in i olika brandklasser för att säkerställa att konstruktioner och material uppfyller nödvändiga brandkrav för att skydda liv och egendom. Vi på Fogfixarn är experter på brandskydd för olika brandklasser och hjälper dig att förstå och uppfylla olika brandkrav som gäller för din byggnad.

Olika brandklasser för olika byggnader och material

Brandklasser bestäms utifrån vilken byggnadsklass och vilka verksamhetsklasser som en byggnad delats in i. Det baseras bland annat på hur materialen i byggnaden reagerar vid brand samt vad byggnaden ska användas till. Byggnaden kategoriserad in i en brandklass från A1 till F, där A1 bedöms ha obrännbart material och F innebär att materialet inte uppfyller lägsta godkända klass, brandklass E.

Dessa klasser för material handlar om hur en brand utvecklas och sprids i ett rum under brandens tidiga skede. Inom Boverkets klassificeringar finns även brandklasser om brandmotstånd, som bedömer hur branden sprids mellan olika brandceller.

Godkänt från brandklass A1 till brandklass E

De olika brandklasserna enligt europeisk standard är:

  • A1: Icke-brännbart material, den högsta och striktaste klassen
  • A2: Praktiskt taget icke-brännbart material
  • B: Mycket begränsad brännbarhet
  • C: Begränsad brännbarhet
  • D: Acceptabel brännbarhet
  • E: Godtagbar brännbarhet
  • F: Material som inte uppfyller några specifika krav på brandmotstånd.

Brandklass A1 är den högsta och mest strikta klassificeringen och innebär att materialet är obrännbart. Material i byggnader med brandklass E har en godtagbar brännbarhet men uppfyller fortfarande minimikraven för säkerhet. Klass F är den lägsta och innebär att materialet inte uppfyller kraven för de högre klasserna, eller inte har genomgått tester. Material som klassificeras som F är inte godkända för användning i byggnader där andra brandkrav gäller. Det finns även vissa tilläggsklasser.

Brandskyddsförmågan och motståndskraften hos byggnadsmaterial är helt avgörande för att förhindra och begränsa spridningen av brand. Genom att använda material med hög brandskyddsförmåga, såsom de i brandklass A1, kan man förhindra att eld och rök sprider sig snabbt vilket ger mer tid för utrymning och släckning. Detta skyddar liv och egendom, och minskar risken för omfattande skador vid en brand.

Brandkraven skiljer sig beroende på verksamhet

Brandkraven för byggnader skiljer sig beroende på byggnadens användning och de risker som är förknippade med verksamheten. Till exempel ställer sjukhus, skolor och industrier högre krav på brandsäkerhet jämfört med vanliga bostäder eller kontor. Detta beror på att utrymningsförhållandena kan vara mer komplicerade i vissa typer av byggnader, exempelvis att de som befinner sig i byggnaden har sämre förmåga att på egen hand kunna evakuera snabbt.  

Vissa byggnader måste alltså uppfylla brandkraven för högre klasser på grund av verksamheten som bedrivs där, både sett till vilka material som används och till konstruktionen av byggnaden. För exempelvis ett enklare fritidshus eller förrådsbyggnad där det är enkelt att utrymma kan material i brandklass E vara tillräckliga. Oavsett vilken byggnad det gäller är det dock alltid viktigt att arbeta med passivt brandskydd och vara medveten om olika brandfaror för din egen och andras säkerhet.

Vi hjälper dig uppfylla brandkraven

Behöver du hjälp med att säkerställa att din byggnad uppfyller brandkraven? Vi är experter på passivt brandskydd och erbjuder tjänster som brandtätning, brandisolering och brandavskiljning som uppfyller kraven för olika brandklasser i byggnader. Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Frågor och svar

Vilken typ av byggnad ställer högst krav på brandskydd?

Byggnader som exempelvis sjukhus, skolor och industrier ställer högst krav på brandskydd på grund av komplexa utrymningsförhållanden och högre risker.

Kan en byggnad ha flera verksamhetsklasser?

Verksamhetsklasser är kategorier som beskriver vilken verksamhet en byggnad ska användas till. En byggnad kan ha flera verksamhetsklasser om den används för olika ändamål, vilket kan ställa olika krav på brandskydd.

Vilka brandklasser för byggnader finns?

Brandklasserna för byggnader sträcker sig från A1 (icke-brännbart material) till F (uppfyller inte några krav på brandmotstånd). Det finns även vissa tilläggsklasser.