Brandisolering ventilation

Brandisolering av ventilationen är en viktig del av det passiva brandskyddet i både privata och kommersiella byggnader. Utan brandisolering kan ventilationen fungera som en snabbväg för branden att spridas till andra delar av byggnaden, vilket ökar risken för skador och förlust av liv.

Så skyddar brandisolering av ventilationen dig

Brandisolering av ventilationen förhindrar att brand och rök sprider sig genom byggnadens ventilationssystem till andra delar av fastigheten. Dessutom kan brandisolering av ventilationen förhindra att branden får tillgång till syre genom ventilationssystemet, vilket kan bidra till att minska brandens intensitet.

Genom att isolera ventilationskanaler kan du säkerställa att branden stannar i den ursprungliga brandcellen under den kravställda tiden, vilket ger mer tid till att utrymma säkert och underlättar räddningstjänstens arbete.

I vissa kommersiella fastigheter kan kraven på ventilationens brandisolering vara mycket strikta, baserat på byggnadens utformning och användning. Genom att ta hjälp av en expert på brandskydd kan du vara säker på att ventilationskanalerna är ordentligt isolerade enligt de regelverk som gäller för din fastighet, vilket skyddar både egendom och människor.

Brandisolering för köksfläkt och skorsten

Brandisolering för köksfläktar och skorstenar är särskilt viktig eftersom dessa kanaler utgör en ökad brandrisk. Därför bör köksfläktar/imkanaler och skorstenar i både bostäder och kommersiella fastigheter vara isolerade mot brand. Vilka krav som gäller för brandisoleringen för din skorsten eller köksfläkt beror bland annat på hur de är utformade, vilka andra brandskyddsåtgärder som utförts samt vilken brandklass byggnaden eller rummet har.

Brandisolering av köksfläktar och skorstenar är alltså särskilt avgörande för att förhindra att bränder som startar i köket eller i eldstaden sprider sig till andra delar av byggnaden. Utan isolering kan rök och eld snabbare sprida sig genom ventilationskanalerna, vilket kan leda till omfattande skador och fara för liv.

Måste man isolera ventilationsrör?

Att brandisolera ventilationsrören är en mycket effektiv brandskyddsåtgärd, och i många sammanhang nödvändigt för att uppfylla brandkraven för en byggnads brandklass. Byggnader delas in i brandceller som ska kunna motstå brand under en viss tid. Ventilationsrör som passerar genom brandcellsgränser måste därför i många fall vara isolerade för att kunna upprätthålla cellens integritet och säkerställa att branden inte sprider sig vidare. Självklart hjälper brandisolering av ventilationen även till med att inte förvärra skadorna i den brandcell där branden uppstått.

Kontakta en expert på brandskydd

Behöver du hjälp med brandisolering av ventilationen eller andra brandskyddsåtgärder? Vi är experter på passivt brandskydd och hjälper dig med den isolering och de åtgärder som krävs för att uppfylla kraven för just ditt ventilationssystem eller byggnad. Vi hjälper dig med alltifrån kontroll till planering och installation av brandisolering för dina ventilationssystem. Kontakta oss för att få veta mer om brandisolering, brandtätning, brandavskiljning och våra andra tjänster!